กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
    [เข้าสู่ระบบ ] บริการยืมสื่อผลงานครู ส่ง-คืน สื่อผลงานครู สมัครสมาชิก  
  หมวด/ สาระ
    ภาษาไทย
    สังคมศึกษา
    วิทยาศาสตร์
    คณิตศาสตร์
    ศิลปศึกษา
    สุขศึกษา พลศึกษา
    ภาษาอังกฤษ
    การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
    ไม่ระบุ หรือมากกว่า 1 หมวด
    ปฐมวัย อนุบาล
  ค้นหาสื่อผลงานครู
     แบบง่าย
    ค้นหาอย่างละเอียด
  รายงานสถิติการยืม ส่ง
     ข้อมูลการยืม - ส่งคืน  
     รายงานสถิติ การยืม - คืน
  (ที่จนท.อนุมัติเท่านั้น)
 
  ศูนย์เครือข่ายฯสื่อผลงานครู  
  ผลงานครู สพป.ขก.1  
  11111111111  
 
left btlโหมด : สื่อผลงานครูที่มีอยู่ แยกตามสาระการเรียนรู้ หรือหมวดวิชา tol
1
ภาพ รายการ
ไม่ระบุ หรือมากกว่า 1 หมวด
1
ชื่อเรื่อง หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 เอกสารหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551
รูปแบบ  หมวด :ไม่ระบุ หรือมากกว่า 1 หมวด รูปแบบ:E-Book
ประเภท:บทความวิชาการ
สถานะ  คงอยู่ในสต็อก
เพิ่มเติม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 4 สี อยู่ในระหว่างการดำเนินการ แจกให้กับโรงเรียนในสังกัดสพฐ.และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่ระบุ หรือมากกว่า 1 หมวด
2
ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
รูปแบบ  หมวด :ไม่ระบุ หรือมากกว่า 1 หมวด รูปแบบ:E-Book
ประเภท:บทความวิชาการ
สถานะ  คงอยู่ในสต็อก
เพิ่มเติม ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัย นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ปีที่ทำการวิจัย พ.ศ. 2554 บทคัดย่อ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัยของนักเรียน ในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัยของนักเรียน ใน 4 ด้าน คือ ด้านการแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน ด้านการตรงต่อเวลาในการนัดหมาย ด้านการทำความเคารพตามประเพณีไทยและ ด้านการรับผิดชอบความสะอาดบริเวณโรงเรียน โดยกลยุทธ์โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัยของนักเรียน และกลยุทธ์การกำกับติดตาม ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research) ดำเนินการ 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วย ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการปฏิบัติ (Action) ขั้นการสังเกต (Observation) และขั้นการสะท้อนผล (Reflection) มีกลุ่มผู้ร่วมวิจัยจำนวน 6 คนได้แก่ ผู้วิจัย และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 5 คน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 55 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์และแบบประเมินผล การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique) และนำเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน นักเรียนแต่งกายได้ถูกต้องตรงตามวันกำหนดประจำสัปดาห์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก กิจกรรมการตรงต่อเวลาในการนัดหมาย หลังจากได้รับการพัฒนาในวงรอบที่ 2 นักเรียนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการตรงต่อเวลาและมีวินัยด้านการตรงต่อเวลาในการนัดหมาย ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด กิจกรรมการทำความเคารพตามประเพณีไทย ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก กิจกรรมการรักษาความสะอาดเขตบริการ หลังจากการพัฒนาในวงรอบที่ 2 นักเรียนทุกคนมีวินัยในด้านการรับผิดชอบความสะอาดบริเวณโรงเรียน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เขตบริการมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด การดำเนินการพัฒนาด้วยกลยุทธ์การกำกับติดตาม ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการติดตาม กิจกรรมการตรวจสอบ และกิจกรรมการประเมินผล กิจกรรมการติดตาม ได้ช่วยประคับประคองการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัยของนักเรียนที่กำลังปฏิบัติอยู่ดำเนินไปอย่างราบรื่น กิจกรรมการตรวจสอบช่วยให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา กิจกรรมการประเมินผล ได้แนวทางการปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัยของนักเรียน ได้ข้อบังคับแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน นักเรียนเข้าใจระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ความร่วมมือที่ดีจากคณะครูในการร่วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติตนด้านวินัยของนักเรียน และแนวทางส่งเสริมครูในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัยของนักเรียน ทำให้นักเรียนประพฤติและปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยที่ดีตามกรอบการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน ด้านการตรงต่อเวลาในการนัดหมาย ด้านการทำความเคารพตามประเพณีไทยและด้านการรับผิดชอบความสะอาดบริเวณโรงเรียน
ไม่ระบุ หรือมากกว่า 1 หมวด
3
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบงานบริการห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
รูปแบบ  หมวด :ไม่ระบุ หรือมากกว่า 1 หมวด รูปแบบ:วารสาร/จุลสาร/เอกสาร/แผ่นพับ
ประเภท:วิจัย วิทยานิพนธ์
สถานะ  คงอยู่ในสต็อก
เพิ่มเติม บทคัดย่อ การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มุ่งเน้นให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา ให้คนไทยทุกคน คิดเป็น ทำเป็น มีเหตุผล สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตกระบวนการเรียนการสอน ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้มาก เพื่อทันกับวิทยาการก้าวหน้าใหม่ ๆ การศึกษาด้วยตนเองโดยใช้ห้องสมุด จึงมีความจำเป็นมากขึ้น การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล กลุ่มผู้ร่วมศึกษาจำนวน 5 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึก จำนวน 4 ฉบับ แบบสัมภาษณ์ จำนวน 4 ฉบับ และแบบสังเกต จำนวน 2 ฉบับ การตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique) และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยวิธีพรรณนา ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า การพัฒนาระบบงานบริการห้องสมุด ในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการนิเทศภายใน ทำให้กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนสามารถนำขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานไปให้บริการนักเรียนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แต่งานบริการแนะนำการใช้ห้องสมุด ไม่สามารถตอบสนองบริการแนะนำห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริการได้ เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ไม่สามารถนำขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานไปให้บริการนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงดำเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศภายใน ทำให้ครูทั้งหมดสามารถให้บริการแนะนำการใช้ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานบริการยืม - คืน ครูทุกคนสามารถนำขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานไปให้บริการนักเรียนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เมื่อทำการตรวจสอบระบบไม่พบจุดที่ต้องปรับแก้ไข และ งานบริการชุมชน ครูทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนและวิธีการ ปฏิบัติงานตามคู่มือได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการเมื่อทำการตรวจสอบระบบ ไม่พบจุดอ่อนที่ต้องปรับแก้ไข โดยสรุป การพัฒนาระบบงานบริการห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการนิเทศภายใน ทำให้ครูมีความรู้ ความสามารถ และสามารถปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานห้องสมุดของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ * นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ** อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่ระบุ หรือมากกว่า 1 หมวด
4
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รูปแบบ  หมวด :ไม่ระบุ หรือมากกว่า 1 หมวด รูปแบบ:วารสาร/จุลสาร/เอกสาร/แผ่นพับ
ประเภท:วิจัย วิทยานิพนธ์
สถานะ  คงอยู่ในสต็อก
เพิ่มเติม บทคัดย่อ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็นหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างวิชาการหลายๆ แขนงไว้ในหน่วยการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแผนได้ โดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ ซึ่งดำเนินการพัฒนา 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วยการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล โดยใช้กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ คือการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จำนวน 7 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน 145 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบก่อน-หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ แบบประเมินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ แบบสังเกตการณ์สอนของ การตรวจสอบข้อมูลยึดหลักเทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique) และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเชิงพรรณนา ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า การพัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ ในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ สามารถพัฒนากลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ สามารถเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามแผนได้ โดยมีกระบวนการจัดกิจกรรมดังนี้ การกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะสอน กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การกำหนดเนื้อหาย่อย การวางแผนการสอน การปฏิบัติการสอน การประเมินปรับปรุงและพัฒนาการสอน แต่มีกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าส่วนน้อยยังไม่สามารถจัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการได้ทุกกิจกรรม ยังขาดความมั่นใจ มีความประหม่า และวิตกกังวลในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าจึงได้ประชุมปรึกษาหารือตกลงร่วมกันกำหนดและวางแผน เพื่อแก้ปัญหาในการพัฒนากลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าในการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นประเด็นปัญหา จึงดำเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศ และเชิญวิทยากรคนเดิมมาให้คำแนะนำ * นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ** อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่ระบุ หรือมากกว่า 1 หมวด
5
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบงานบริการห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลดอนโมง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
รูปแบบ  หมวด :ไม่ระบุ หรือมากกว่า 1 หมวด รูปแบบ:วารสาร/จุลสาร/เอกสาร/แผ่นพับ
ประเภท:วิจัย วิทยานิพนธ์
สถานะ  คงอยู่ในสต็อก
เพิ่มเติม บทคัดย่อ ห้องสมุด คือ แหล่งสารสนเทศ ที่จัดบริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้ดำเนินการต่าง ๆ ในห้องสมุด โดยจัดระบบเป็นหมวดหมู่และระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุด มีความสะดวก สืบค้นได้ง่ายตรงตามความต้องการสามารถเลือกอ่านหนังสือและค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างอิสระตามความสนใจขอบแต่ละบุคคล เป็นสถานที่ให้เกิดนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบงานบริการห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลดอนโมง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ที่มีประสิทธิภาพ ตามกรอบงานบริการ 5 ด้าน ประกอบด้วย บริการยืม - คืนหนังสือและวัสดุสารสนเทศ บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต บริการให้อ่านภายในห้องสมุด บริการความรู้แก่ชุมชน และ บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ ดำเนินการพัฒนา 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วยการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล กลุ่มผู้ร่วมศึกษาและผู้ให้ข้อมูล จำนวน 3 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน 53 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบบันทึกรายงานการประชุม แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การตรวจสอบข้อมูลยึดหลักการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation Technique) และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเชิงพรรณนา ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า การพัฒนาระบบงานบริการห้องสมุดประชาชน ในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน ตามขั้นตอนการพัฒนาระบบ (SDLC) 5 ขั้นตอน แล้ว ทำให้ทราบสภาพที่เป็นจริงของห้องสมุด จึงได้นำความรู้ ความเข้าใจมากำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานทั้ง 5 งาน ส่งผลให้กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าสามารถปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง มีความเข้าใจ และได้แลกเปลี่ยนความรู้ แต่จากการที่ห้องสมุดประชาชนไม่เคยได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในงานบริการยืม – คืน หนังสือและวัสดุสารสนเทศ ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าขาดทักษะและประสบการณ์ ทำให้การบันทึกข้อมูลหนังสือข้อมูลหนังสือและวัสดุสารสนเทศ ไม่ค่อยถูกต้อง มีข้อมูลซ้ำ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลได้ จึงได้ดำเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศภายใน ทำให้กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าสามารถบันทึกข้อมูลหนังสือได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อมูลซ้ำ * นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ** อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่ระบุ หรือมากกว่า 1 หมวด
6
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
รูปแบบ  หมวด :ไม่ระบุ หรือมากกว่า 1 หมวด รูปแบบ:วารสาร/จุลสาร/เอกสาร/แผ่นพับ
ประเภท:วิจัย วิทยานิพนธ์
สถานะ  คงอยู่ในสต็อก
เพิ่มเติม บทคัดย่อ การนิเทศภายในโรงเรียนถือเป็นเครื่องมือและกระบวนการหนึ่ง ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของครูและช่วยเหลือครูให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบการศึกษา 5 ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการ การวางแผนและกำหนดทางเลือกในการนิเทศภายในการสร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ การปฏิบัติการนิเทศภายใน และการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศภายใน ตามกระบวนการพัฒนาระบบ คือ การศึกษาระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การนำระบบไปใช้ การดูแลรักษาและทบทวนระบบ โดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ ตามแนวคิดของเคมมิส และแม็กแท็กการ์ท จำนวน 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วยการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าและให้ข้อมูลครั้งนี้ มีจำนวน 10 คน ได้แก่ กลุ่มผู้ให้การนิเทศ จำนวน 5 คน กลุ่มผู้รับการนิเทศประกอบด้วยครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 5 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม มีจำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสังเกตการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน แบบสัมภาษณ์การพัฒนาระบบการนิเทศภายใน แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบสังเกตการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตการสอน การตรวจสอบข้อมูลยึดหลักการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique) และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเชิงพรรณนา ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า การพัฒนาระบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาทีมงาน ทำให้ครูผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในอยู่ในระดับมากและมีเจตคติที่ดีต่อการนิเทศภายใน แต่ผู้นิเทศยังขาดทักษะในการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ การสังเกตการสอน และการให้คำปรึกษา จึงได้ดำเนิน การพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาทีมงาน โดยการจัดทำ * นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ** อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนรายการทั้งหมด 6 หน้า 1/1 First  Previous    Next  Last
1
1 1 top
1 btlสื่อผลงานครู ที่นำเข้าล่าสุด 1
 

การสร้างเอกสารป...

การใช้แบบฝึกเสร...

การสร้างเอกสารป...

การพัฒนากิจกรรม...

การพัฒนาบทเรีย...

Songs for kids...

ผลการจัดการเรีย...

ผลการจัดกิจกรรม...

การพัฒนาการจัดก...

การพัฒนาคุณธรรม...

โปรแกรมพิมพ์ ปพ...

ชุดการเรียนรู้ ...

ชุดการเรียนรู้ ...

การพัฒนาระบบการ...

การพัฒนาระบบงาน...
 
1 1 top
1 btl สถิติผู้ใช้งาน. 1
 
 
1 1 top
1 btlเมนูสมาชิก 1
 
 
 
1 1 top
1 btlคู่มือการใช้งาน 1
 
การสมัครสมาชิก
การยืมสื่อผลงานครู
การคืนสื่อผลงานครู
 
1 1 top

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
http://www.kkzone1.go.th
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000